Vision (วิสัยทัศน์)

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการทางการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม

 

Mission (พันธกิจ)

  1. ทำวิจัยสถาบันเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัย
  2. บริการงานวิจัยให้กับภาครัฐและเอกชน
  3. บริหารงานวิจัยเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการทำวิจัยของมหาวิทยาลัย
  4. สำรวจความคิดเห็นสาธารณะ (Poll) และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
  5. บริการวิชาการแก่สังคม